Pomoc
Serwis: 0801 100 500 lub +48 52 34 99 499 pn - pt godz. 8:00 - 18:00
Wstecz
Spis treści

Przelew ZUS

Edycję przelewu ZUS rozpoczyna się od wyboru numerów rachunków ZUS. Dostępne rachunki umieszczone są na liście rozwijanej. Wybór rachunku uzależniony jest od rodzaju opłacanej składki tj. ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FPiFGSP.

83101010230000261395100000 - Ubezpieczenie społeczne

78101010230000261395200000 - Ubezpieczenie Zdrowotne

73101010230000261395300000 - Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Następnie należy wypełnić wszystkie wymagalne pola edytowanego formularza (pola wymagalne oznaczone są znakiem gwiazdki '*').

Data wykonania - żądana data realizacji przelewu.

Kwota - kwota transakcji w PLN.

NIP płatnika - numer NIP bez znaków rozdzielających (kresek).

Typ drugiego identyfikatora - z rozwijanej listy należy wybrać rodzaj dokumentu, ktorego numer ma zostać wpisany do kolejnego pola:

 • R, gdy płatnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą REGON,
 • P, gdy płatnik jest osobą fizyczną, posiadającą numer PESEL.

Jeżeli płatnik nie posiada żadnego z podanych numerów: PESEL lub REGON, wówczas wpisuje cyfry:

 • 1 dla dowodu osobistego,
 • 2 dla paszportu.

Drugi identyfikator płatnika - w tym polu należy wpisać numer dokumentu odpowiadającemu wybranemu typowi drugiego identyfikatora. W przypadku wyboru dowodu osobistego lub paszportu, dodatkowo przed numerem powinien być zamieszczony numer serii danego dokumentu.

Typ wpłaty - w tej opcji z rozwijanej listy należy wybrać odpowiedni tytuł wpłaty do ZUS.

 • D - jeżeli płatnik wpłaca opłatę dodatkową, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • E - jeżeli wpłata dotyczy kosztów egzekucyjnych,
 • A - jeżeli płatnik wpłaca opłatę dodatkową, o kótej mowa w art. 47 ust. 10c ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • M - jeżeli wpłata dotyczy składki za okres dłuższy niż jeden miesiąc (w tym również składki z należnymi odsetkami za zwłokę),
 • S - jeżeli wpłata dotyczy składki za jeden miesiąc (w tym również składki z naleznymi odsetkami za zwłokę),
 • T - jeżeli płatnik uzyskał zgodę ZUS na odroczenie terminu płatności,
 • U - jeżeli płatnik dokonuje wpłaty w ramach układu ratalnego, udzielonego przez ZUS.

Numer deklaracji - należy wpisać kolejny numer deklaracji ZUS dla danego okresu.

Deklaracja - z listy rozwijanej należy wybrać odpowiedni miesiąc i rok.

Nr decyzji/umowy/tytułu wykonawczego - należy wpisać numer decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty, numer tytułu wykonawczego, numer decyzji/umowy o odroczeniu terminu płatności składek lub numer decyzji/umowy, na podstawie której płatnik składek uzyskał układ ratalny.

Po zakończeniu edycji, przelew zostaje zapisany w wskazanym dokumencie i po wybraniu przycisku "Zatwierdź" następuje zakończenie edycji danej transakcji.